Yhdistyksen säännöt

 Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tammelanpuiston Yrittäjät ry ja se toimii Suomen

Yrittäjät ry:n aluejärjestön paikallisyhdistyksenä kotipaikkanaan

Tampereen kaupunki. Näissä säännöissä käytetään nimeä

paikallisyhdistys. Suomen Yrittäjät ry:tä kutsutaan näissä säännöissä

keskusliitoksi.

Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

 

 Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 § Paikallisyhdistys toimii pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien

yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana

parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä

omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan

yhteisten etujen ajamiseksi paikallisyhdistys yhteistoiminnassa

keskusliiton ja aluejärjestön kanssa

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;

2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon

toiminta-alueellaan tekemällä pienten ja keskikokoisten yritysten

taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa

edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja;

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa

yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja

neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan;

5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden

mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja

alueellisista toimenpiteistä;

6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta

järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia, sekä

7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten

etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Paikallisyhdistys voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä

tilaisuuksien yhteydessä samoin kuin muuta sen tarkoituksen

toteuttamiseen välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa.

Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Jäsenyys

3 § Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimintaalueella

toimivat yksityisessä omistuksessa olevat oikeuskelpoiset

yritykset.

Paikallisyhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa sen toimintaalueella

toimivia yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka

eivät täytä 1 momentin mukaisia varsinaiseksi jäseneksi ottamisen

edellytyksiä.

Yksityishenkilö voidaan ottaa seniorijäseneksi, jos hänen tai hänen

puolisonsa yritys on aiemmin ollut paikallisyhdistyksen varsinainen jäsen

ja henkilö ei enää harjoita yritystoimintaa.

Jäseneksi ottamisesta päättää paikallisyhdistyksen hallitus.

Paikallisyhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua

kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien

hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja

muulla tavoin.

 

4 § Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti

(kirjeellä tai sähköpostitse) paikallisyhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen

maksamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Paikallisyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä

perusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt

jäsenmaksunsa maksamatta kuudelta kuukaudelta. Saavutetut

jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsenmaksu ja kannattajamaksu

5 § Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää keskusliiton

liittokokous. Jäsenmaksu on maksettava keskusliiton liittokokouksen

päättämän maksuajan kuluessa.

Paikallisyhdistyksen uuden varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksu

kolmen kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta.

Jäsenmaksut perii paikallisyhdistyksen varsinaisilta jäseniltä keskusliitto,

joka palauttaa paikallisyhdistykselle keskusliiton liittokokouksen tai

aluejärjestön kokouksen päättämän osuuden perityistä jäsenmaksuista.

Paikallisyhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän

mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä. Lisäjäsenmaksun perii

paikallisyhdistys.

Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman

kannattajamaksun ja seniorijäsenet vuosittain hallituksen vahvistaman

seniorijäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.

 

Hallinto- ja toimielimet

6 § Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.

Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen

kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja

tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja

toimielimiä.

Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään (1) ja enintään

kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen

puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

 

Paikallisyhdistyksen kokous

7 § Paikallisyhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi,

kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa

hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on

kutsuttava koolle myös silloin, kun paikallisyhdistyksen kokous niin

päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian

käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

 

8 § Hallituksen on lähetettävä kutsu paikallisyhdistyksen kokoukseen jäsenille

kirjeellä tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen

kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

9 § Varsinaisella jäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan muodossa toimiva jäsen voi käyttää

äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun

oikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain

toiminimenkirjoittajansa tai muun yrityksen toiminnasta päävastuuta

kantavan henkilön kautta, joka suoraan tai välillisesti omistaa

merkittävän osan yrityksestä.

Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta

kalenterivuodelta, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa

äänioikeutta.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä ja

seniorijäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja

puheoikeus.

Keskusliiton ja aluejärjestön hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on

oikeus osallistua paikallisyhdistyksen ja sen hallituksen kokouksiin ja

käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 15 ja 16 §:ssä määrättyjä asioita lukuun

ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä

annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa

lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan

asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii

suljettua lippuäänestystä.

10 § Paikallisyhdistyksen varsinaisen kokouksen avaa paikallisyhdistyksen

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan

puheenjohtaja.

Paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa

• käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus,

• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille sekä

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle

vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti

esittämät asiat.

Paikallisyhdistyksen syyskokouksessa

• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa

kalenterivuotta varten,

• päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja

muiden hallituksen jäsenten palkkioista,

• valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,

• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastaja tai

toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö, sekä määrätään

tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan palkkio sekä

• valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin

seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Paikallisyhdistyksen muissa kuin varsinaisissa kokouksessa puhetta johtaa

yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja tai kummankin estyneenä ollessa kokouksen valitsema

henkilö.

 

Hallitus

11 § Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan

yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään

viisitoista (15) muuta jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Muut jäsenet valitaan

kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden

toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen

jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3)

varapuheenjohtajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä sihteerin ja muut

tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä, sekä

määrää sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku

varapuheenjohtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on

läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet

äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

 

12 § Hallitus käyttää paikallisyhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen

asioita.

Hallituksen tehtävänä on

• edustaa paikallisyhdistystä ja hoitaa sen asioita paikallisyhdistyksen

kokousten hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,

• valvoa paikallisyhdistyksen jäsenistön yhteisiä etuja ja asioita

tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,

• toimeenpanna aluejärjestön ja keskusliiton antamat tehtävät,

• päättää paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten, kannattajajäsenten

sekä seniorijäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,

• huolehtia paikallisyhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja

talousarvion laatimisesta,

• kutsua kokoon paikallisyhdistyksen kokoukset, valmistella niissä

käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle ylimääräinen kokous, jos 7

pykälässä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu

tarvetta,

• tiedottaa paikallisyhdistyksen jäsenille yrittäjäkuntaa koskevista

valtiovallan, keskusliiton, aluejärjestön ja paikallisyhdistyksen

päätöksistä ja toimenpiteistä,

• toimittaa aluejärjestön toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot

paikallisyhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä, sekä

• päättää kannattajajäseniltä sekä seniorijäseniltä perittävän

jäsenmaksun määrät ja maksuajat.

 

Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 § Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä sihteeri aina kaksi

yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen

määrää joko yksin tai kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

14 § Paikallisyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan

tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään

kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus tai

toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään

neljätoista (14) vuorokautta ennen paikallisyhdistyksen kevätkokousta.

 

Sääntöjen muuttaminen

15 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen

kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista

äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta

sekä muutoksen sisällöstä.

Paikallisyhdistyksen säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava

keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

 

Paikallisyhdistyksen purkaminen

16 § Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen

kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja

vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä

toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20)

vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Paikallisyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat

luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten

parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.